Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

I. Εισαγωγή-Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο σεβασμός, η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για το Αθλητικό Σωματείο μας με την επωνυμία : ««ΙΠΠΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», καλούμενη στο εξής και χάριν συντομίας «Ακαδημία». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, θέτει τις κύριες αρχές αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε ως σωματείο, τόσο των μαθητών και αθλητών μας όσο και των συμμετεχόντων εν γένει στις δραστηριότητες και δράσεις του σωματείου μας   Συγχρόνως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας, των εκαπιδευτών και εν γένει των εργαζομένων μας που αποτελούν τη δυναμική ομάδα του Σωματείου μας.  Το Αθλητικό μας Σωματείο στοχεύει:

– στην καλλιέργεια της αγάπης προς το άλογο, την προαγωγή, ανάπτυξη και εκμάθηση του αθλήματος της ιππασίας και εν γένει στη διάδοση του φιλίππου πνεύματος με κάθε νόμιμο μέσο

– στην ανάδειξη και εφαρμογή μεθόδων θεραπευτικής ιππασίας

– στη συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

– στην εκμάθηση ιππασίας, διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων και εν γένει δράσεων με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το άλογο.

– στην διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη ελληνικών φυλών αλόγου.

Η άριστα καταρτισμένη ομάδα μας παρέχει, μέσω της σχολής ιππασίας, μαθήματα και εξειδικευμένες προπονήσεις ιππασίας, αθλητικής ιππασίας (Ιππική δεξιοτεχνία, Υπερπήδηση Εμποδίων και Παραντρεσσάζ για άτομα με δυσκολία κίνησης), ελεύθερης ιππασίας καθώς και θεραπευτικής ιππασίας. Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης αλόγων (βασική εκπαίδευση, εκπαίδευση για ελεύθερη ιππασία, αθλητική εκπαίδευση, αμαξοδήγηση ή για επαγγελματική χρήση πχ άλογο σχολής), υπηρεσίες σταυλισμού, βόλτες με άλογο και αθλητικές, εκπαιδευτικές, διοργανώσεις όπως την ημερήσια απασχόληση -CAMP ανηλίκων, και εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο στο χώρο μας όσο και σε σχολεία προκειμένου τα παιδιά και οι έφηβοι να έρθουν σε επαφή με το άλογο και να το αγαπήσουν όσο εμείς. Στο χώρο μας λειτουργεί καφέ – αναψυκτήριο ενώ διοργανώνονται κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το Σωματείο μας τέλος, είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και αγωνιστικά Περιφέρεια Κρήτης ενώ από το 2016 συμμετέχει αγωνιστικά υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε Ολυμπιακά Αθλήματα (Ιππική δεξιοτεχνία, Υπερπήδηση Εμποδίων και Παραολυμπιακή Ιππασία)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων κάθε υποκειμένου που έρχεται σε επαφή είναι το Αθλητικό Σωματείο μας με την επωνυμία : ««ΙΠΠΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» που εδρεύει στον, τκ 715 00, με Α.Φ.Μ: 997579118 ΔΟΥ Ηρακλείου , τηλέφωνα επικοινωνίας : +30 2810 380 511 , φαξ :+30 2810 381074, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:   [email protected]. Σε περίπτωση που επιθυμείτε οιανδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • είτε μέσω email στο: [email protected] ή
 • τηλεφωνικώς: +30 2810 380 511 ή
 • στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας: https://www.ridingacademy.gr/contact/ μέσω της φόρμας για υποβολή μηνύματος.

Το Σωματείο μας δεσμεύεται ως προς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσης (γνωστός ως GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν, και επίσης από το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του (Ν. 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει), στοχεύοντας στη προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά τα ανωτέρω. Η Ακαδημία μας, η οποία έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική και υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, κάθε φυσικό πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με εμάς είτε είναι μαθητής, αθλητής, γονέας, επισκέπτης , συμμετέχων σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες ή προσωπικό της ή εν γένει συναλλασσόμενος με εμάς , ότι η Ακαδημία ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό μας, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο των ανωτέρων σκοπών και δράσεων του σωματείου λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο.

 

II. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Δεδομένα που συλλέγει και χρησιμοποιεί  η Ακαδημία μας

 1. Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η απλή αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 2. Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο εν ζωή ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτό. Η Ακαδημία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται/συλλέγει/αποθηκεύει (και η απλή αποθήκευση νοείται ως επεξεργασία με βάση τον GDPR) προσωπικά δεδομένα, όπως:
 • στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία είτε ανηλίκου είτε γονέα είτε τρίτου προσώπου (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, επάγγελμα κ.α.)
 • δεδομένα τρίτων όπως των συγγενών ή νομίμων αντιπροσώπων (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.)
 • δεδομένα τέκνων (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας), οικογένειας, ημερομηνία γέννησης
 • στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων
 • δεδομένα υγείας μαθητών και αθλητών (όπως ιατρικές βεβαιώσεις κλπ)
 • φαρμακευτικές αγωγές, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πορίσματα
 • δεδομένα εργαζομένων ή υποψηφίων αυτών στην Ακαδημία είτε στα πλαίσια πρόσληψης είτε στα πλαίσια λήψης βιογραφικού είτε στα πλαίσια σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου.
 • τυχόν δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας .

Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σωματικής ή ψυχικής, ιατρικές βεβαιώσεις, φαρμακευτικές αγωγές, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πορίσματα), δεσμευόμαστε να τα τηρούμε αν αυτό είναι απαραίτητο, με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας ή για λόγους ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή για εκτέλεση υποχρεώσεών μας κατά την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή στα πλαίσια των νομίμων δραστηριοτήτων μας με τις κατάλληλες εγγυήσεις ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και πάντοτε με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

III. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

 1. Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και σύννομη. Η Ακαδημία μας δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει (πχ θεραπευτική ιππασία και παρακολούθηση από θεράποντα ιατρό) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος μας υποχρεώνει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.). Η μη παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους σας για τους παραπάνω σκοπούς, δεν θίγει με κανένα τρόπο την ποιότητα των εκπαιδευτικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που σας παρέχουμε.
 2. Η Ακαδημία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Όποτε και όπου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679 γνωστός διεθνώς ως GDPR. Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες του Σωματείου μας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

 

Ειδικότερα, η Ακαδημία μας προχωρεί στη συλλογή και χρήση των ακολουθών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 

ΙV. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αφορούν μαθητές εκμάθησης ιππασίας και αφορούν α) Δεδομένα που ζητούνται απευθείας από τους μαθητές ή τους γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων μαθητών κατά την εγγραφή τους και τυχόν δοκιμαστικό , β) Δεδομένα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην Ακαδημία μας.

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής του μαθητή/αθλητή, ενηλίκου ή ανηλίκου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός ή και μητρός, την ημερομηνία γέννησης, κατοικία , το ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα ή έχοντος την επιμέλεια, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, φαξ), e mail , επάγγελμα γονέων καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που και στοιχείων που παρέχετε όταν το απαιτεί ο νόμος (ενδεικτικά Α.Φ.Μ γονέα)
 • Σωματικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα ύψος, βάρος, διάφορες άλλες μετρήσεις και ιδιαιτερότητες
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα) όπως δεδομένα σωματικής και ψυχικής υγείας (ενδεικτικά ιατρικές βεβαιώσεις, παθήσεις, φαρμακευτική αγωγή, τυχόν τραυματισμοί)
 • Συμπεριφορικά δεδομένα, επιδόσεις στα μαθήματα ή σε αθλητικές οργανώσεις, απουσίες σε μαθήματα, βραβεία, διακρίσεις, προσδοκίες και ιστορικό εκπαίδευσης ή άθλησης, συμμετοχής σε προηγούμενες δραστηριότητες, εκδηλώσεις , αγώνες.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο τον μαθητή ή τον γονέα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς) και καταγράφονται από το προσωπικό μας σε σχετικά έντυπα (όπως αίτηση εγγραφής μαθητή ή αθλητή

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία τους έχει αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων και την ποιοτική παροχή εξειδικευμένων μαθημάτων ιππασίας ή τη συμμετοχή σε αγώνες με βάση την ηλικία , τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας , την δυνατότητα της επικοινωνίας μας, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και την προώθηση εν γένει των δράσεων της Ακαδημίας . Η Ακαδημία μας, τέλος στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, δύναται να προβεί σε λήψη και παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) με τους μαθητές ή αθλητές της στην ιστοσελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube) και σε άλλα προωθητικά έντυπα της, από τη συμμετοχή τους σε μαθήματα ιππασίας,  εκδηλώσεις, επιδείξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή σε εσάς των μαθημάτων ιππασίας και λοιπών εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων εντός της Ακαδημίας  ή η πρόθεση για σύναψη σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

β) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων της Ακαδημίας μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής μας δράσης ως σωματείο

γ) η συγκατάθεση υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφορικά με τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών ή για περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δράσεις και προγράμματα της Ακαδημίας  καθώς και για την λήψη και χρήση φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) με τους συμμετέχοντες μαθητές/αθλητές κατά την εκμάθηση ιππασίας ή τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο της Ακαδημίας

δ) η συμμόρφωση της Ακαδημίας σε έννομη υποχρέωση (όπως πχ η συλλογή ΑΦΜ για την έκδοση φορολογικών στοιχείων)

 

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία τα οποία αφορούν αθλητές της Ακαδημίας μας

α) κατά την εγγραφή τους στην Ακαδημία μας, β) Κατά τη διάρκεια της πορείας τους ως αθλητές της Ακαδημίας μας

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής του αθλητή, ενηλίκου ή ανηλίκου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός ή και μητρός, την ημερομηνία γέννησης, κατοικία , το ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα ή έχοντος την επιμέλεια, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, φαξ), e mail , επάγγελμα γονέων καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που και στοιχείων που παρέχετε όταν το απαιτεί ο νόμος (ενδεικτικά Α.Φ.Μ γονέα)
 • Σωματικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα ύψος, βάρος, διάφορες άλλες μετρήσεις και ιδιαιτερότητες
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα) όπως δεδομένα σωματικής και ψυχικής υγείας ( ενδεικτικά ιατρικές βεβαιώσεις, παθήσεις, φαρμακευτική αγωγή, τυχόν τραυματισμοί, αντίγραφο της κάρτας υγείας αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας) και αριθμός μητρώου ΕΟΙ του αθλητή
 • Συμπεριφορικά δεδομένα, επιδόσεις στα μαθήματα ή σε αθλητικές οργανώσεις, απουσίες σε μαθήματα, βραβεία, διακρίσεις, προσδοκίες και ιστορικό εκπαίδευσης ή άθλησης, συμμετοχής σε προηγούμενες δραστηριότητες, εκδηλώσεις , αγώνες.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο τον αθλητή ή τον γονέα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς) και καταγράφονται από το προσωπικό μας σε σχετικά έντυπα (όπως αίτηση εγγραφής αθλητή ).

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία τους έχει αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της προετοιμασίας των αγώνων και των προπονήσεων του αθλητή μας και την ποιοτική παροχή εξειδικευμένων προπονήσεων ιππασίας, την αύξηση των επιδόσεων των αθλητών μας ή τη συμμετοχή τους σε αγώνες με βάση την ηλικία και τις προσδοκίες ή το αγωνιστικό τους επίπεδο, την δυνατότητα της επικοινωνίας μας, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς προπονήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και την προώθηση εν γένει των δράσεων της Ακαδημίας . Η Ακαδημία μας, τέλος στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, δύναται να προβεί σε λήψη και παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) με τους μαθητές ή αθλητές της στην ιστοσελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube) και σε άλλα προωθητικά έντυπα της, από τη συμμετοχή τους σε μαθήματα ιππασίας,  εκδηλώσεις, επιδείξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή σε εσάς των προπονήσεων και μαθημάτων ιππασίας για την προετοιμασία σε αγώνες και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων εντός της Ακαδημίας  ή η πρόθεση για σύναψη σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

β) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων της Ακαδημίας μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής μας δράσης ως αθλητικό σωματείο

γ) η συγκατάθεση υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφορικά με τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών ή για περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δράσεις και προγράμματα της Ακαδημίας  καθώς και για την λήψη και χρήση φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) με τους συμμετέχοντες μαθητές/αθλητές κατά την εκμάθηση ιππασίας ή τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο της Ακαδημίας

δ) η συμμόρφωση της Ακαδημίας σε έννομη υποχρέωση (όπως πχ η συλλογή ΑΦΜ για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, ή  σε υποχρέωση πηγάζουσα από διοργάνωση αγώνων της Ομοσπονδίας στην οποία είμαστε μέλη).

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την αίτηση και συμμετοχή στο Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας δηλαδή το ονοματεπώνυμο (ενηλίκου ή ανηλίκου), το όνομα πατρός ή και μητρός, την ημερομηνία γέννησης, κατοικία τέκνου , το ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα ή έχοντος την επιμέλεια, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, φαξ), e mail καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που και στοιχείων που παρέχετε όταν το απαιτεί ο νόμος (ενδεικτικά Α.Φ.Μ γονέα)
 • Σωματικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα ύψος, βάρος, διάφορες άλλες μετρήσεις και ιδιαιτερότητες,
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα) όπως δεδομένα σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις (πχ ιστορικό πάθησης, τυχόν τραυματισμοί, , φαρμακευτική αγωγή, αξιολογήσεις από φυσικοθεραπευτές, ορθοπαιδικούς , τυχόν τραυματισμοί ψυχολόγους , ψυχιάτρους, ιατρικές εξετάσεις, γνωματεύσεις κλπ)
 • Συμπεριφορικά δεδομένα, επιδόσεις, ιστορικό οικογένειας , συμμετοχή σε παρόμοια θεραπευτικά προγράμματα.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο τον συμμετέχοντα ή τον γονέα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς) και καταγράφονται από το προσωπικό μας σε σχετικά έντυπα (όπως αίτηση συμμετοχής ).

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία τους έχει αποκλειστικό σκοπό τη εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος ή συμμετέχοντος , την δυνατότητα της επικοινωνίας μας,  και εκτίμηση της κατάστασης καθώς και για την διαμόρφωση της έννοιας “θεραπευτικής σχέσης” μεταξύ προσώπου και της Ακαδημίας για την παροχή της εξειδικευμένης υποστήριξης και θεραπευτικής προσέγγισης μέσω της ιππασίας. Είναι επίσης απαραίτητα για την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλάνου συνεδριών για την παροχή μιας ωφέλιμης, αποτελεσματικής και λειτουργικής στήριξης μέσω της ιππασίας για το άτομο. Σε κάθε περίπτωση επιχειρείται συγχρόνως η συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του ατόμου, η επικοινωνία και συνεννόηση με κατάλληλους φορείς και επαγγελματίες υγείας με γνώμονα την ψυχική και σωματική υγεία του προσώπου που επιλέγει την θεραπευτική ιππασία. Η Ακαδημία μας, τέλος στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, δύναται να προβεί σε λήψη και παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube) και σε άλλα προωθητικά έντυπα της.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή στο υποκείμενο του θεραπευτικού προγράμματος ιππασίας ή η πρόθεση για σύναψη σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

β) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων της Ακαδημίας μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής μας δράσης ως σωματείο

γ) η συγκατάθεσή σας υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφορικά με τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών ή για περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δράσεις και προγράμματα της Ακαδημίας καθώς και για την λήψη και χρήση φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) κατά τη συμμετοχή σας στα θεραπευτικά μας προγράμματα

δ) η συμμόρφωση της Ακαδημίας σε έννομη υποχρέωση (όπως πχ η συλλογή ΑΦΜ για την έκδοση φορολογικών στοιχείων)

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την αίτηση και συμμετοχή ανηλίκου στο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης (camp)

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας δηλαδή το ονοματεπώνυμο ανηλίκου τέκνου, το όνομα πατρός ή και μητρός, την ημερομηνία γέννησης, κατοικία τέκνου, το ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα ή έχοντος την επιμέλεια, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, φαξ), e mail , επάγγελμα γονέων καθώς και αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων που παρέχετε όταν το απαιτεί ο νόμος (ενδεικτικά Α.Φ.Μ γονέα)
 • Σωματικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα ύψος, βάρος, διάφορες άλλες μετρήσεις και ιδιαιτερότητες ή προτιμήσεις συμμετέχοντος παιδιού
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα) όπως δεδομένα σωματικής και ψυχικής υγείας (ενδεικτικά ιατρικές βεβαιώσεις, παθήσεις, φαρμακευτική αγωγή, ερωτηματολόγιο υγείας )
 • Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο τον συμμετέχοντα ή τον γονέα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς) και καταγράφονται από το προσωπικό μας σε σχετικά έντυπα (όπως αίτηση συμμετοχής ).

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία τους έχει αποκλειστικό σκοπό τη εξακρίβωση της ταυτότητας του συμμετέχοντος και του γονέα του, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από εμάς προς το παιδί και την αποτελεσματική μας επικοινωνία για την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση της συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα Camp της Ακαδημίας μας. Η Ακαδημία μας, τέλος στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, δύναται να προβεί σε λήψη και παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) με τους συμμετέχοντες στην ιστοσελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube) και σε άλλα προωθητικά έντυπα της.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή σε εσάς του προγράμματος camp ή η πρόθεση για σύναψη σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

β) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων της Ακαδημίας μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής μας δράσης ως σωματείο

γ) η συγκατάθεσή σας υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναφορικά με τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών ή για περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δράσεις και προγράμματα της Ακαδημίας,  ή την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών  καθώς και για την λήψη και χρήση φωτογραφιών και βίντεο (οπτικοακουστικό υλικό) κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα camp

δ) η συμμόρφωση της Ακαδημίας σε έννομη υποχρέωση (όπως πχ η συλλογή ΑΦΜ για την έκδοση φορολογικών στοιχείων)

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τους προμηθευτές της Ακαδημίας μας  

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Δεδομένα ταυτοπροσωπίας όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδικτυακή διεύθυνση, κ.λπ.) ,
 • Α.Φ.Μ και αρμόδια Δ.Ο.Υ ,
 • είδος προϊόντων και υπηρεσιών

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως για τη επιλογή του προμηθευτή και εν συνεχεία τη σύναψη και επιτυχή εκτέλεση κάθε παραγγελίας της Ακαδημίας προς τον προμηθευτή του βασιζόμενη είτε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών είτε πώλησης αγαθών προς την Ακαδημία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση των κατάλληλων, φερέγγυων και αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) Για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης ή εν συνεχεία για την σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή πώλησης με τον προμηθευτή με τον οποίο συνεργαζόμαστε, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

β) Για τη συμμόρφωση του ιδίου της Ακαδημίας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή του, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις.

γ) Η συγκατάθεση του υποκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. για την αξιολόγησή του ως προμηθευτή και την πιθανή τήρησή του σε αρχείο προμηθευτών.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, μπορούν να έχουν:

 • Το προσωπικό μας εργαζόμενοι, εκπαιδευτές, προσωπικό εν γένει και συνεργάτες δεσμευόμενοι πλήρως από ρήτρα εμπιστευτικότητας- δήλωση απορρήτου με την Ακαδημία σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα
 • Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Ακαδημίας δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με τον Σύνδεσμο, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μέρος των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων
 • Δημόσιοι φορείς και Οργανισμοί, Αθλητικές Ομοσπονδίες εντός και εκτός Ελλάδος, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει δράσεις και συνεργασίες προς εκπλήρωση των σκοπών μας (όπως Ομοσπονδίες και άλλα αθλητικά σωματεία κλπ)

Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Η Ακαδημία μας παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, όπως τούτα προβλέπονται στον GDPR. Ειδικώς, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

 • Την πρόσβαση στα δικαιώματά τους (πληροφορίες για την επεξεργασία)
 • Την ληψη αντιγράφου τηρούμενων προσωπικών δεδομένων (άρθρο 15 GDPR)
 • Τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων
 • Τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει (άρθρο 17 GDPR)
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
 • Τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων
 • Να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 • Την ανάκληση της συγκατάθεσης τους, σε περίπτωση που έχει δοθεί τέτοια οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν απο την ανάκληση της

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στην έδρα μας στον Καρτερό, Ηράκλειο Κρήτης , οδός Φιλίππων αρ. 2 , τκ 715 00, ή τηλέφωνα επικοινωνίας : +30 2810 380 511 , φαξ :+30 2810 381074 ή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:   [email protected].  ή μέσω της φόρμας για υποβολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας: https://www.ridingacademy.gr/contact/

Η Ακαδημία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο υποκείμενο εντός τριάντα (30) ημερών.

Εφόσον το Υποκείμενο θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρέχεται σε εκείνον το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων του (Ιστοσελίδα : www.dpa.gr,  Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο : +30 210 6475600, fax : +30 210 6475628 , e-mail:  [email protected])

Υποχρεώσεις Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Το υποκείμενο που έρχεται με οποιοδήποτε τρόπο κατά τα ανωτέρω σε επαφή με την Ακαδημία μας  αποδέχεται τους όρους κατά την παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Επιπλέον  αποδέχεται και συμφωνεί ότι οφείλει να παράσχει προς την Ακαδημία τα ακριβή και ορθά δεδομένα και στοιχεία του, ενώ σε περίπτωση αλλάγής αυτών, υποχρεούται να προβαίνει σε άμεση σχετική γνωστοποίηση προς εμάς επικοινωνώντας με έναν από τους παραπάνω τρόπους που αναφέραμε.

VII. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων κάθε υποκειμένου που αναφέρονται ανωτέρω, καθορίζεται αφενός από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες της Ακαδημίας μας, και αφετέρου από τις σχετικές υποχρεώσεις μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) Έτη. Ο εν λόγω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεσή της ή για θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων που ανακύψουν έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 3. Για τους σκοπούς προώθησης και ενημέρωση των δράσεών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή, εκτός αν υφίσταται νομικός περιορισμός για την ανάκληση. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Στην περίπτωση ειδικά οπτικοακουστικού υλικού (πχ από εκδηλώσεις, προγράμματα κλπ), για το οποίο έχει δοθεί η συγκατάθεσή σας, η Ακαδημία μας, θα καταστρέψει εντός 3 μηνών, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει ενώ το υπόλοιπο αρχείο, μπορεί να διατηρηθεί έως και 5 έτη από τη λήψη ή τη δημόσια παρουσίαση του.
 4. Για κάθε περίπτωση εν γένει της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων και προώθησης των σκοπών της Ακαδημίας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

VIII. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Η Ακαδημία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε τρίτες χώρες. Ενδεχομένως ωστόσο να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου της σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις των άρθρων 44 επ. ΓΚΠΔ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων, με τις κατάλληλες εγγυήσεις του άρθρου 46 του Κανονισμού. Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες.

Ασφάλεια των Δεδομένων

Η Ακαδημία μας δηλώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/αθλητών/ συμμετεχόντων σε προγράμματα και δράσεις /γονέων και κηδεμόνων τέκνων /εργαζομένων, εκπαιδευτών και συνεργατών / μελών/ προμηθευτών του και κάθε εν γένει προσωπικό δεδομένου φυσικού προσώπου εν ζωή που η Ακαδημία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται, ενώ δηλώνει έχει λάβει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται και ότι έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητα. Την ανταπόκριση δε των μέτρων ελέγχουμε και επικαιροποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στην περίπτωση των  προσωπικών δεδομένων  που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σωματικής ή ψυχικής, ιατρικές βεβαιώσεις, φαρμακευτικές αγωγές, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πορίσματα), δεσμευόμαστε να τα τηρούμε αν αυτό είναι απαραίτητο, με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας ή για λόγους ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου .

Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η Ακαδημία μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα (όπως αιτήσεις συμμετοχής και φόρμες εγγραφής , φόρμες συγκατάθεσης, ερωτηματολόγιο  κλπ). Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι εργαζόμενοι ή συνεργάτες μας

Ηλεκτρονική Αποθήκευση- Βάση δεδομένων: Κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων που διατηρούμε στην έδρα της Ακαδημίας με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων (πχ κρυπτογράφηση των δεδομενων κλπ). Το δίκτυό μας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και τοίχο προστασίας (firewall).

Στοιχεία Πιστωτικών Καρτών: Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που χρησιμοποιείτε ως μέσο πληρωμής.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: Τα δεδομένα που θα μας σταλούν με email προστατεύονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από το κατάλληλο πρωτόκολλο ασφαλείας και το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων μας  ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις και αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί ή παρανόμως επεξεργασθεί.

 1. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να επικαιροποιείται ανά διαστήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένος στην επικαιροποιημένη έκδοσή του, σε εμφανές σημείο στην Εδρα της Ακαδημίας μας.

ΧΙ. Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση  που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ακαδημία  μας με τους κάτωθι τρόπους επικοινωνίας :

 • Στην ταχυδρομική μας διεύθυνση, στην έδρα μας στον Καρτερό, Ηράκλειο Κρήτης , οδός Φιλίππων αρ. 2 , τκ 715 00
 • Στα τηλέφωνα επικοινωνίας : +30 2810 380 511 , φαξ :+30 2810 381074
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:  [email protected].   ή
 • Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας: https://www.ridingacademy.gr/contact/ μέσω της φόρμας για υποβολή μηνύματος.

 

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά